System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru jest jednym z najważniejszych systemów instalowanych w budynkach. Jego rolą jest przede wszystkim ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego. System ten nie zapobiegnie powstaniu pożaru, lecz ma za zadanie jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby o zaistniałym zagrożeniu, dzięki czemu skutki jakie niesie za sobą pożar zostaną zminimalizowane. Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami coraz więcej budynków powinno zostać dostosowanych do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej a nowo powstające, w zależności od wielkości i przeznaczenia, powinny mieć zainstalowany system sygnalizacji pożaru.

Specjalizujemy się w montażach i serwisach systemów pożarowych:

  • POLON
  • Alfa
  • BOSCH
  • ESSER
  • UTC Fire&Security (Aritech)

Systemy oddymiania

Oddymianie grawitacyjne to, obok systemów nadciśnieniowych i wentylacji wyciągowo-nawiewnej, jeden z systemów wykorzystywany do odprowadzania dymu i ciepła powstałego podczas pożaru. Zastosowanie instalacji oddymiającej powoduje usunięcie gazów i dymów pożarowych, a tym samym pozwala np. na utrzymanie pionowych dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od zadymienia, zabezpieczenie konstrukcji budynku przed uszkodzeniem związanym z działaniem wysokiej temperatury oraz niedopuszczenie do rozgorzenia. Co pozwala na sprawną ewakuację personelu z rejonu zagrożonego pożarem.

Specjalizujemy się w montażach systemów oddymiania:

  • POLON UCS6000
  • D+H
  • Mercor
  • AFG